واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: عادت های غلط مطالعاتی!

خبرهای سامانه درسی نریمان

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: عادت های غلط مطالعاتی!

عادت های غلط هنگام مطالعه در‌کنکوری‌ها بسیار شایع می باشد

عادت های مطالعاتی غلط:

🔹مرور‌نکردن 
بعضی از دانش آموزان یک درس‌رو‌خوب میخونند‌
 میگویند دیگر مرور‌نمیکنیم‌، که این‌طرز‌تفکر اشتباه است، زیرا ساختار مغز‌و‌یادگیری به این روند است که مطلب جدید جایگزین مطلب قبلی میشود، پس‌حتما باید مطلبی که خواندیم را مرور کنیم و‌این روش باعث‌میشودکه‌مطلب در حافظه ‌بلند مدت ما هک‌شود.
برای یادگیری بهتر‌و‌تسلط بر‌هر‌درس ،باید آن‌را چندین بار‌ و در‌فواصل معین مرور‌کنید.
🔹وسواس مطالعاتی
اینکه یک‌مطلبی‌را میخوانید و احساس میکنید یادتون رفته و‌مجددا باز میگردیدو آن مطلب را میخوانید که این کار‌باعث‌میشود زمان زیادی از دست بدهید.
تنهاراه مقابله با این‌موضوع خلاصه‌نویسی و حل تست و تمرین مکرر است 
🔹مطالعه بدون تست
بعضی از دانش آموزان فقط مطالعه میکنند بدون‌آنکه تستی بزنند در‌صورتیکه‌تست زنی از مهمترین ارکان مطالعه صحیح است 
 یک فرد کنکوری باید با نحوه سوال ها و تست های هر‌مبحثی‌که خوانده آشنا شود و روی آنها تسلط پیدا کند و‌این کار‌با تکرار‌و‌حل‌‌ انواع تست ها صورت میگیرد
این روند باعث‌میشود تا به مرور استرس شما نیز کمتر شود چون با انواع تیپ سوال‌آشنایی دارید .
🔹مطالعه با کارهای بیهوده نظیر موسیقی یا موبایل
ذهن انسانها قابلیت تمرکز روی یک کار‌را‌‌ دار‌د ، پس طبیعتا به هنگام‌مطالعه اگر موسیقی گوش دهید یا از گوشی استفاده کنید یادگیری شما به‌مراتب کمتر‌میشود پس در‌زمانهای استراحت بهتر هست این کارها را انجام‌بدهید.
🔹تغذیه نامناسب
روند مطالعاتی یک فرد شاد و پرانرژی و سرحال با تغذیه مناسبت در مقایسه با یک فرد افسرده و‌بی‌حال خیلی بهتر و‌نتیجه خیلی خوبتری‌ در آزمونهایش خواهد داشت 
پس اگر میخواهید کنکور را خوب بدهید باید در این مسیر خیلی جدی به تغذیه ی خود توجه کنید.
 
 
یک سال متفاوت را در کنار شما خواهد بود
 
 
پانسیون مطالعاتی  دراصفهان،پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان💜
سکویی برای رسیدن به هدفتان
 
راه ارتباط با ما 
09132165439-36612866
 

portfolio image