جزییات خبر

خبرهای سامانه درسی نریمان

📢یاس مساوی شکست /امید مساوی پیروزی

مطلب انگیزشی کنکور

اين روزها بسياري از داوطلبان، وقتي حساب و کتاب مي‌کنند، مي‌بينند که به خاطر کوتاهي­ها و کم‌کاري‌هاي سال ­هاي پيش يا تابستان و پاييز امسال، اکنون مباحثي را نخوانده اند و نمي‌دانند که چه زماني را براي مطالعه آنها اختصاص دهند. مي‌خواهم بگويم که اين حس عقب ماندن از برنامه مطالعاتي، عادي و فراگير است؛ مهم اين است که تسليم اين حس نشويد و به جاي آه کشيدن و افسوس خوردن، دست به کار شويد و تا جايي که مي‌توانيد، اين کم کاري‌ها را جبران کنيد. شايد شما نتوانيد همۀ کم کاري‌هاي  خود را جبران کنيد، اما مي‌توانيد از حجم آنها بکاهيد، و موفقيت در همين است.

به عبارت ديگر، نبايد ايده‌آل‌گرا بود. تعداد محدودي رتبۀ تک رقمي، دو رقمي يا سه رقمي مي­آورند و از طرف ديگر، در بسياري از رشته محل‌هاي مطرح و خوب، مي‌توان با رتبه‌هاي چهار رقمي نيز پذيرفته شد. اين مساله بخصوص براي گروه‌هاي آزمايشي رياضي و تجربي صدق مي‌کند؛ از سوي ديگر، براي کسب يک رتبۀ معقول و خوب هنوز دير نشده است؛ فقط بايد دل به کار دهيد و قدر هر روزتان را بدانيد.

نکتۀ ديگر اينکه گاه مي‌بينيم داوطلباني که در آزمون هاي آزمايشي شرکت مي‌کنند، هدفشان را از شرکت در اين آزمون ها فراموش مي‌کنند و خود آزمون برايشان هدف مي‌شود و در نتيجه، وقتي آزموني را خوب نمي‌دهند، افسرده و مضطرب شده و چند روزي از درس و کتاب فاصله مي­گيرند؛ چرا که فکر مي‌کنند درس خواندنشان بي فايده است و هر چه تلاش کنند، به جايي نخواهند رسيد.

اين نگرش، اشتباهي بزرگ است.حواستان باشد که اين آزمون‌ها براي کسب تجربه و رفع نقاط ضعف است. اگر قرار باشد که خود آزمون هدف شود، بهره شما از آنها فقط دلهره و نگراني است و بهتر است که از شرکت در آنها خودداري کنيد؛ اما اگر هر بار بعد از برگزاري آزمون به تحليل وضعيت خود در آزمون مورد نظر بپردازيد و سعي کنيد که با يادداشت­کردن اشتباهات و نقاط ضعف خود، به مبارزه با آنها پرداخته و در رفعشان بکوشيد، اين آزمون‌ها مي‌توانند راهکاري مناسب براي هر چه آماده­تر شدن شما باشند.

 

portfolio image