جزییات خبر

خبرهای سامانه درسی نریمان

پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: ❌خواب تعطیل!!❌

اگر‌میخواهی‌موقع‌مطالعه خوابت نبره!

با کتاب ارتباط برقرار‌کن و‌تعامل داشته باش
یه ماژیک و‌خودکار بگیر دستت و زیر‌مطالب‌مهم‌خط‌بکش، نکات کلیدی را هایلایت کن
یه برگه‌کنار‌دستت داشته باش یا توی حاشیه ی کتاب برای خودت نکات‌را بنویس 
از رمز‌گذاری و علامت گذاری استفاده کن تا در‌ذهنت بیشتر ذخیره بشه ، برای خودت هر‌مبحثو تعریف کن تا کسل نشوی .
با این روشها هم خوابت نمیبره و هم بازدهی مطالعه ات را میتونی افزایش بدهی

portfolio image