لیست اخبار

واحد
1400/06/20

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:فراموشی هنگام مطالعه

کنکوریهای‌عزیز‌بیایید تا باهم عامل های فراموشی هنگام مطالعه را بررسی کنیم

ادامه خواندن
واحد
1400/06/20

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: عادت های غلط مطالعاتی!

عادت های غلط هنگام مطالعه در‌کنکوری‌ها بسیار شایع می باشد

ادامه خواندن
واحد
1400/06/18

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:کلاس های مجازی|09132165439

پانسیون‌مطالعاتی دراصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی|کتابخانه اصفهان|کنکوریها|پانسیون مطالعه اصفهان

ادامه خواندن
واحد
1400/06/18

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی دمنوش های آرامش بخش

پانسیون‌مطالعاتی دراصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی|کتابخانه اصفهان|کنکوریها|پانسیون مطالعه اصفهان

ادامه خواندن
واحد
1400/06/16

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:چند‌تکنیک‌برای‌مرور

پانسیون‌مطالعاتی دراصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی|کتابخانه اصفهان|کنکوریها|پانسیون مطالعه اصفهان

ادامه خواندن