لیست اخبار

پانسیون
1400/06/13

پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان بزرگترین مرکز مطالعاتی در اصفهان با فضای باز مطالعه و حیاط بسیار دلنشین و سرسبز

پانسیون مطالعاتی‌دراصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|دخترانه|مشاور تحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/06/13

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: کارنامه سبز چیست و چه کاربردی دارد؟

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|گروه آموزشی نریمان|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/06/12

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: تفریحات کنکوری!

پانسیون‌مطالعاتی‌در اصفهان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|گروه آموزشی‌نریمان|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/06/11

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:روش های یادگیری

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/06/10

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: همه چیز‌درباره بی حوصلگی!!

پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|گروه آموزشی نریمان|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/06/10

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:اهمیت خواب کنکوری

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن