لیست اخبار

واحد
1400/06/07

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:افزایش یادگیری و تمرکز

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/06/07

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:افزایش یادگیری و تمرکز

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/06/07

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: چندعامل شکست درکنکور

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/06/06

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:روش مطالعه درس‌درک‌عمومی‌ریاضی_فیزیک

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/06/03

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:روش مطالعه درس خلاقیت موسیقی

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/06/03

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:مقابله با وسواس مطالعاتی

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن