لیست اخبار

واحد
1400/06/02

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:روش های تند خوانی

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/31

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: روتین تست زنی !

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/30

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:روش مطالعه درس خلاقیت نمایشی

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/29

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:مهارت های تست زنی

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/29

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: قانون ۱۵ دقیقه ای

پانسیون‌مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاور‌تحصیلی | انگیزشی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/28

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:انواع تست زنی

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن