لیست اخبار

واحد
1400/05/27

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:روش مطالعه درس ترسيم فني

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/26

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:روش مطالعه درس خواص مواد

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/24

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:مدیریت زمان در تست زنی

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|انتخاب رشته|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/24

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان : شهریه دانشگاهها

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان|کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|انتخاب رشته|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن
واحد
1400/05/23

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف : همه چیز درباره دقت و بی دقتی !!

گروه آموزشی نریمان| مشاورتحصیلی| پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|

ادامه خواندن
واحد
1400/05/22

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:روش مطالعه درس درك مطلب هنر

گروه آموزشی نریمان|پانسیون مطالعاتی در اصفهان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|مشاورتحصیلی

ادامه خواندن