لیست اخبار

واحد
1400/05/01

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفي رشته پزشكي هسته اي

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/05/01

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته گیاه پزشکی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/31

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته تکنسین اعضای مصنوعی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/31

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته تکنسین اعضای مصنوعی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/31

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفي رشته تكنسين پروتز دندان

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/31

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفي رشته روانشناسي

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن