لیست اخبار

واحد
1400/04/30

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته حسابداری

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/29

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته مهندسی شیمی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/29

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفي رشته خلباني

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/29

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفي رشته مهندسي مواد

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
آغاز
1400/04/28

آغاز ثبت نام انتخاب رشته کنکور۱۴۰۰ به روش دکترنریمانی

گروه آموزشی نریمان| کنکور۱۴۰۰|انتخاب‌رشته | کنکور۱۴۰۱| پانسیون‌مطالعاتی در اصفهان

ادامه خواندن
واحد
1400/04/28

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفي رشته مهندسي دريا

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن