لیست اخبار

واحد
1400/04/28

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفي رشته مهندسي دريا

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/28

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته آمار

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/28

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته مهندسی مکانیک

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/26

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته فوریت های پزشکی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/26

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته مهندسی عمران

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/26

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته مهندسی برق

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن