لیست اخبار

واحد
1400/04/24

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفي رشته مديريت جهانگردي

گروه آموزشی نریمان| پانسیون مطالعاتی در اصفهان |کنکور ۱۴۰۱ | کنکور۱۴۰۰|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/22

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: معرفی رشته بیوتکنولوژی

گروه آموزشی نریمان| پانسیون مطالعاتی در اصفهان| انتخاب رشته |کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|کنکور۱۴۰۰

ادامه خواندن
واحد
1400/04/22

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان : معرفی رشته مهندسی فناوری اطلاعات IT

پانسیون مطالعاتی در اصفهان | گروه آموزشی نریمان | انتخاب رشته| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲|کنکور۱۴۰۰

ادامه خواندن
واحد
1400/04/22

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان : معرفی رشته تکنسین پروتز دندانی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان | گروه آموزشی نریمان | کنکور۱۴۰۱ |کنکور۱۴۰۰| انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/21

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته مهندسی رباتیک

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/21

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته تربیت بدنی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن