لیست اخبار

واحد
1400/04/20

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان : معرفی دانشگاهها

پانسیون مطالعاتی در اصفهان |گروه آموزشی نریمان | کنکور۱۴۰۰ |کنکور۱۴۰۱ | انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/19

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته عکاسی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/19

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته مهندسی شهرسازی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/19

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته علوم مهندسی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/19

واحد مشاوره پانسیون هدف اصفهان : معرفی رشته بهداشت عمومی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان | کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲| گروه آموزشی نریمان | انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/18

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته حقوق

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن