لیست اخبار

واحد
1400/04/18

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته حقوق

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/18

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان:معرفی رشته مهندسی نساجی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور ۱۴۰۰|کنکور ۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحد
1400/04/18

واحد مشاوره پانسیون هدف اصفهان : معرفی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان |گروه آموزشی نریمان|انتخاب رشته|کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن
پانسیون
1400/04/18

پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان قطب نمای راه کنکوریهای ۱۴۰۱

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن
واحد
1400/04/17

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان : جشن‌ها و خاطرات بچه های کنکور۱۴۰۰

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۰|کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن
واحد
1400/04/17

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: معرفی رشته علوم تغذیه

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۰|کنکور۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن