لیست اخبار

واحد
1400/04/14

واحد مشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان: روش مطالعه درس فلسفه و منطق

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان| کنکور۱۴۰۱|کنکور۱۴۰۲

ادامه خواندن
واحد
1400/04/14

واحد مشاوره پانسیون‌مطالعاتی هدف اصفهان: معرفی رشته دامپزشکی

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۰|کنکور۱۴۰۱|انتخاب رشته

ادامه خواندن
واحدمشاوره
1400/04/14

واحدمشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان : معرفي رشته مامايي

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۰|کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن
واحدمشاوره
1400/04/13

واحدمشاوره پانسیون مطالعاتی هدف اصفهان : معرفي رشته مهندسي كشاورزي

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۰|کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن
پانسیون‌مطالعاتی
1400/04/13

پانسیون‌مطالعاتی VIP هدف اصفهان

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان| کنکور۱۴۰۱|

ادامه خواندن
واحدمشاوره
1400/04/12

واحدمشاوره پانسیون مطالعاتی هدف:معرفي رشته طراحي صنعتي

پانسیون مطالعاتی در اصفهان|گروه آموزشی نریمان|کنکور۱۴۰۰|کنکور۱۴۰۱

ادامه خواندن